آزمایش اسپرم نرمال مایع منی حاوی مقادیر زیادی اسپرم جهت باروری میباشد . بررسی اسپرم های تولید شده توسط آزمایش اسپرم یااسپرموگرام جز قدم های اول در بررسی زوجهای نابارور […]