آزمایش خون در زمان پریود اشکال دارد؟ برای آزمایش خون در زمان پریود هیچ مشکلی ندارد و فقط زمانی که آزمایش ادرا دارید دقت نمایید که در آزمایش خون دیده […]