اخبار جالب سلامتی باکتری شایع جنگ جهانی یک میکروب شناس این باکتری را از بیمارستان نظامی در یک شهر ساحلی فرانسه در طول جنگ جهانی اول جمع آوری کرده بود. […]