مناقشه آزمایشگاهی با گذشت چند روز از موافقت وزارت بهداشت و درمان با صدور مجوز تأسیس و مدیریت آزمایشگاه های بالینی توسط متخصصین (ph.d ) علوم پایه که از این […]