آزمایشگاه خوب در غرب تهران به ۳ دسته تقسیم می شوند ۱- آزمایشگاه ژنتیک پزشکی که در غرب تهران می شود به آزمایشگاه پارسه اشاره کرد ۲- آزمایشگاه پاتوبیولوژی که […]