۱- ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمايش مقاربت صورت نگيرد.
۲- ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمايش شستشوي داخل واژن صورت نگيرد و از كرم‌هاي واژينال استفاده نشود.
۳- بهترين زمان براي نمونه برداري اواسط سيكل قاعدگي است از روز دهم تا هجدهم.(اولين روز مشاهده خونريزي ماهيانه اولين روز قاعدگي محسوب مي‌شود)
۴- يائسه

فرم اطلاعات و آگاهي بيمار براي ازمايش پاپ اسمير
چقدر خوب بود؟