جهت دریافت جواب آزمایش خود آزمایشگاهی که برای آزمایش انتخاب نموده اید را انتخاب کنید و طبق آموزش نحوه ثبت درخواست آزمایش جواب آزمایش خود را دریافت نمایید.

 

آزمایشگاه بهبد

آزمایشگاه بهبد

 

آزمایشگاه ملارد

آزمایشگاه ملارد

 

آزمایشگاه پاتوبیولوزی دی کرج

آزمایشگاه پاتوبیولوزی دی کرج

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سپید

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سپید

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سپید

 

آزمایشگاه حیان

آزمایشگاه حیان

 

آزمایشگاه ایران زمین کرج

آزمایشگاه ایران زمین کرج

 

 

آزمایشگاه کوشا

آزمایشگاه کوشا

 

 

آزمایشگاه پویش

آزمایشگاه پویش

 

آزمایشگاه پاتوبیولوزی پرتو کرج

آزمایشگاه پاتوبیولوزی پرتو کرج