انجام این آزمایش از اواسط دهه چهارم زندگی در آقایان توصیه می شود (بطور منظم و حداقل سالی یکبار).
• در صورتی که اخیرا معاینه پروستات شده اید آزمایش را حداقل یک هفته به تعویق بیندازید.
• حداقل باید ۴۸ ساعت از آخرین انزال (مقاربت یا دفع منی به هر نحو) گذشته باشد.
• در صورتی که اخیرا از پروستات سونوگرافی کرده اید جواب آن را به مسئول آزمایشگاه نشان دهید.

آزمایش PSA تعیین توده ی خوش یا بد خیم پروستات
چقدر خوب بود؟