آزمایش دیابت بارداری یا قند بارداری ازمایش قند خون پلاسما در حالت ناشتا آزمایش قند خون نتیجه آزمایش دیابت جواب آزمایش قند خون

آزمایش تشخیص دیابت

آزمایشات زیر در تشخیص دیابت بکار می روند :

 

 

· آزمایش قند خون پلاسما در حالت ناشتا (FPG)

اندازه گیری قند خون بعد از حداقل هشت ساعت ناشتا. این آزمایش برای تشخیص دیابت یا پیش دیابت (pre-diabetes یا دیابت نهان) استفاده می شود.

 

 

· آزمایش تحمل گلوکز خوراکی

میزان قند خون را بعد از حداقل هشت ساعت ناشتا و سپس دو ساعت بعد از خوردن محلول حاوی گلوکز نشان می دهد، این آزمایش برای تشخیص دیابت یا پیش دیابت استفاده می شود.

 

 

· آزمایش گلوکز پلاسمای رندوم

پزشک شما بدون توجه به زمان خوردن آخرین وعدۀ غذایی شما ،قند خونتان را اندازه می گیرد.این آزمایش همراه با علائم و نشانه های دیگر می تواند تنها در تشخیص دیابت، نه برای تشخیص پیش دیابت استفاده شود.

 

 

·آزمایش قند خون پلاسما در حالت ناشتا(FPG)

آزمایش دیابت بارداری یا قند بارداری

این آزمایش برای تشخیص دیابت بخاطر سادگی و قابل اعتماد بودن نتیجه اش بعلت زمان آزمایش بر سایر آزمایشات ارجع است.

نتایج و تفسیر آنها در جدول (یک) آمده است.

اگر قند خون ناشتا بین صد تا صد و بیست و پنج میلی گرم در دسی لیتر باشد، شما به نوعی پیش دیابت که اختلال تحمل گلوکز ( impaired fasting glucose یا IFG ) نام دارد مبتلا هستید و تفسیر آن احتمال ابتلا به دیابت نوع ΙΙاست اما هنوز به آن مبتلا نشده اید.

مقادیر صدو بیست وشش میلی گرم در دسی لیتر یا بالاتر چنانچه با نتیجۀ تکرار آزمایش در روزی دیگر تائید شود به معنی ابتلا به دیابت است .

 

 

جدول(١ ) آزمایش قند خون ناشتا( FPG)

نتیجه گلوکز پلاسما میلی گرم در دسی لیتر

تشخیص

٩٩ و پایین تر

طبیعی

١٠٠ تا ١٢۵

پیش دیابت(impaird  fasting glucose)

اختلال تحمل گلوکز یا IGT

١٢٦و بالاتر

دیابت*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*باید با نتیجۀ تکرار آزمایش در روز دیگری تائید شود.

 

 

 

آزمایش تحمل گلوکز خوراکی (Oral Glucose Tolerance Test  OGTT)

آزمایش دیابت بارداری یا قند بارداری

محققین نشان داده اند که آزمایش  OGTT نسبت به آزمایش   FPGبرای تشخیص پیش دیابت از حساسیت بالاتری برخوردار است.

 بیمارلازم است قبل از انجام این آزمایش بمدت هشت ساعت ناشتا بوده و مقدار قند پلاسما فوراَ قبل از و دو ساعت بعد از خوردن مایعی محتوی هفتاد و پنج گرم گلوکز حل شده در آب اندازه گیری می شود .نتایج و تفاسیر آن در جدول (۲ )آمده است.

اگر قند خون شما دو ساعت بعد از خوردن نوشیدنی گلوکز بین ١٤٠تا ١٩٩میلیگرم در دسی لیتر باشد، شما به نوعی پیش دیابت که به اختلال تحمل گلوکز ( tolerance  impaird  glucose)   یا  IGTمعروف است، مبتلا هستید و معنی آن اینست که شما در معرض خطر ابتلاء به دیابت نوع ΙΙهستید، اما هنوز به آن مبتلا نشده اید . چنانچه میزان قند خون دو ساعت بعد از خوردن محلول گلوکز،  ٢٠٠میلیگرم در دسی لیتر یا بیشتر باشد برای تائید ابتلاء به دیابت، تکرار آزمایش درروز دیگر  ضروری  است.

جدول( ۲)- آزمایش تحمل گلوکز خوراکی

نتیجۀ آزمایش گلوکز پلاسما دو ساعت بعد از نوشیدن محلول گلوکز(هفتاد و پنج گرم گلوکز)

تشخیص

١۳٩و پائین تر

طبیعی

١٤٠تا ١٩٩

پیش دیابت( tolerance  impaird  glucose)

اختلال تحمل گلوکز یا IGT

٢٠٠و بالاتر

*دیابت

*نتیجه با تکرار آزمایش در روز دیگر باید تائید شود.

 

 

 

دیابت بارداری

دیابت بارداری

دیابت حاملگی نیز با اندازه گیری مقدار قند خون در آزمایش OGTTمشخص می شود.میزان قند خون چهار بار در طی یک آزمایش اندازه گیری می شود. اگر قند خون شما برای حداقل دو بار بیش از حد طبیعی باشد، مبتلا به دیابت حاملگی هستید.جدول (۳) مقادیر OGTTرا برای دیابت حاملگی نشان می دهد.

 

 

جدول (۳) دیابت حاملگی : نتایج بالاتر از حد طبیعی برای آزمایش تحمل گلوکز خوراکی

زمان آزمایش

مقدار گلوکز پلاسما میلی گرم در دسی لیتر

ناشتا

٩۵ یا بالاتر

یک ساعت بعد از خوردن گلوکز

١۸٠ یا بالاتر

دو ساعت بعد از خوردن گلوکز

١۵۵ یا بالاتر

سه ساعت بعد از خوردن گلوکز

١۴٠ یا بالاتر

توجه : در برخی آزمایشگاهها اعداد دیگری برای آزمایشات بالا استفاده می شود.

 

 

آزمایش اتفاقی قند پلاسما

چنانچه آزمایش اتفاقی قند پلاسما (رندوم) برابر با ۲٠٠ میلی گرم در دسی لیتر یا بالاتر باشد همراه با وجود برخی علائم و نشانه ها می تواند نشان دهنده ابتلأ به دیابت باشد.

علائم شامل:

· تکرر ادرار

· تشنگی فراوان

· کاهش وزن بدون علت

·سایر علائم شامل خستگی، تاری دید، افزایش اشتها، زخم هایی که بهبود نمی یابند، می باشند.

پزشک معالج شما باید مقدار گلوکز خونتان را روزی دیگر با استفاده از آزمایش FPG یا OGTTبرای تأیید نتیجه نهایی اندازه گیری کند.

 

 

 

آزمایش دیابت بارداری یا قند بارداری

 

آزمایش دیابت بارداری یا قند بارداری
چقدر خوب بود؟