آزمایش خون در زمان پریود اشکال دارد؟

برای آزمایش خون در زمان پریود هیچ مشکلی ندارد و فقط زمانی که آزمایش ادرا دارید دقت نمایید که در آزمایش خون دیده می شود و حتما برای آزمایش ادرار در زمان پریود به آزمایشگاه مراجعه ننمایید.

آزمایش خون در زمان پریود
(۱) رای، میانگین: ۵