آزمایش تیروئید T4 آزمایش تيروئید ناشتا چرا آزمایش تیروئید T4 انجام می شود؟ با چه علائمی آزمایش تیروئید T4 انجام شود ؟ نحوه نمونه مورد نیاز آزمایش تیروئید T4

آزمایش تيروکسين که با نام T4 شناخته می شود.

Also known as: T4; Thyroxine

 

نام رسمی Free Thyroxine (تيروكسين آزاد) است.

Formal name: Free Thyroxine

 

تست های مرتبط با آزمایش T4 عبارتند از : TSH؛ رایگان T3 یا Total T3؛ تيروئيد پنل؛ آنتیبادیهای تیروئید؛ کلسيتونين

Related tests: TSH; Free T3 or Total T3; Thyroid Panel; Thyroid Antibodies; Calcitonin

 

 

 

آزمایش Free Thyroxine در یک نگاه

 

چرا آزمایش انجام می شود؟

برای کمک به بررسی عملکرد غده تیروئید. برای کمک به تشخیص بیماری تیروئید؛ برای تظاهرات کم کاری تیروئید در نوزادان؛ برای نظارت بر اثربخشی درمان

 

با چه علائمی آزمایش انجام شود ؟

هنگامی که علائم و نشانه های بیماری تیروئید دارید، معمولا بعد از یک نتیجه غیر طبیعی در آزمایش TSH؛ اغلب به عنوان یک آزمایش غربالگری در نوزادان به زودی پس از تولد انجام می شود؛ هنگامی که شما برای یک بیماری تیروئید درمان می شوید

 

نحوه نمونه گیری مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک ورید در بازو و یا از زدن پاشنه نوزاد

 

آمادگی پیش از آزمایش تیروئید T4 مورد نیاز است؟

هیچ مورد نیاز نیست با این حال، بعضی از داروها می توانند با تست T4 آزاد تداخل داشته باشند، بنابراین به پزشک خود در مورد هر نوع دارویی که مصرف می کنید بگویید. اگر هورمون تیروئید را به عنوان درمان برای بیماری تیروئید مصرف کنید، توصیه می شود قبل از اینکه دوز خود را برای آن روز مصرف می کنید، نمونه خونتان کشیده شود.

 

آزمایش تیروئید T4

آزمایش تیروئید T4 آزمایش تيروئید ناشتا چرا آزمایش تیروئید T4 انجام می شود؟ با چه علائمی آزمایش تیروئید T4 انجام شود ؟ نحوه نمونه مورد نیاز آزمایش تیروئید T4

آزمایش تیروئید T4
چقدر خوب بود؟