جهت دریافت جواب آزمایش خود آزمایشگاهی که برای آزمایش انتخاب نموده اید را انتخاب کنید و طبق آموزش نحوه ثبت درخواست آزمایش جواب آزمایش خود را دریافت نمایید.

 

آزمایشگاه بهبد

آزمایشگاه بهبد

 

آزمایشگاه ملارد

آزمایشگاه ملارد

 

آزمایشگاه پاتوبیولوزی دی کرج

آزمایشگاه پاتوبیولوزی دی کرج

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سپید

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سپید

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سپید

 

آزمایشگاه حیان

آزمایشگاه حیان

 

آزمایشگاه ایران زمین کرج

آزمایشگاه ایران زمین کرج

 

 

آزمایشگاه کوشا

آزمایشگاه کوشا

 

 

آزمایشگاه پویش

آزمایشگاه پویش

 

آزمایشگاه پاتوبیولوزی پرتو کرج

آزمایشگاه پاتوبیولوزی پرتو کرج

لیست آزمایشگاه های کرج – آزماتو لیست آزمایشگاه های طرف قرارداد با آزتو را ببینید نمونه گیری در منزل نمونه گیری خون در منزل انجام آزمایش خون در منزل آزمایشآنلاین آزمایشگاه آنلاین خونگیری در منزل آزماتو ازمایشگاه انلاین سرویس خون گیری در منزل